Archiwum kategorii: Linux

Proxmox – Virtual Console for Containers (Centos 6)

Po utworzeniu kontenera z Centosem 6 na platformie Proxmox mamy problem z otworzeniem konsoli. Pozostaje nam jedynie zalogowanie się poprzez SSH. Jak temu zaradzić? Wystarczy utworzyć plik “/etc/init/tty.conf” z zawartością poniżej:

# This service maintains a getty on tty1 from the point the system is
# started until it is shut down again.

start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]

stop on runlevel [!2345]

respawn
exec /sbin/agetty -8 tty1 38400

JBoss7 i Ubuntu

Pomoce:

# wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.zip

Rozpakowujemy i wrzucamy do /opt

# unzip jboss-as-7.1.1.Final.zip
# mv jboss-as-7.1.1.Final /opt/jboss

 

Java 7 i Ubuntu

Odsyłam do artykułu  Install Oracle Java 7 in Ubuntu.

A tutaj skrót.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

 

Licencje.


echo oracle-java7-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections

Zmienne środowiskowe:

sudo apt-get install oracle-java7-set-default

FusionInventory i GLPI

Znowu krótki wpis dla potomności. (Dotyczy Centosa)

Po pierwsze EPEL, jak go nie masz? Centos i EPEL

yum install fusioninventory-agent-task-network fusioninventory-agent-task-deploy fusioninventory-agent-task-inventory -y

Następnie należy skonfigurować plik /etc/fusioninventory/agent.cfg

...
# send tasks results to an OCS server
#server = http://server.domain.com/ocsinventory
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
server = http://xxx.xxx.xxx.xxx/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
...

Należy pamiętać, że w Debian/Ubuntu należy skonfigurować /etc/default/fusioninventory – daemon

I to co misie lubią najbardziej 🙂

firewall-cmd --add-port 62354/tcp
systemctl enable fusioninventory-agent
systemctl start fusioninventory-agent