Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Certyfikat CA

Public Key CA

http://starlan.pl/certs/CA.crt

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEczCCA1ugAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhzELMAkGA1UEBhMCUEwx
ETAPBgNVBAgTCFpBQ0gtUE9NMR0wGwYDVQQHExRTdGFyZ2FyZCBTemN6ZWNpbnNr
aTEQMA4GA1UEChMHU1RBUkxBTjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaGFzekBzdGFybGFu
LnBsMRQwEgYDVQQDEwtpbnRlcm5hbC1jYTAeFw0xNDA0MDIwNTQwMDlaFw0yNDAz
MzAwNTQwMDlaMIGHMQswCQYDVQQGEwJQTDERMA8GA1UECBMIWkFDSC1QT00xHTAb
BgNVBAcTFFN0YXJnYXJkIFN6Y3plY2luc2tpMRAwDgYDVQQKEwdTVEFSTEFOMR4w
HAYJKoZIhvcNAQkBFg9oYXN6QHN0YXJsYW4ucGwxFDASBgNVBAMTC2ludGVybmFs
LWNhMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAusKOyPW7+X7tdqYG
Bx5CY6Ry1xsbk1eNqh9L5a2uJP7k8ao7qJcLn0QQT2MVySjQWDCTAMoZEhx3Yz9X
ASYgUqMQYzBW8qYalRMvuqVli3jt8RcXe4OddEu0dp/TWWyHwH/CNHKa7SOeJ30Y
hhlOCa4U58T7GxyooEJBw/0dFfFxQZbIoqZ0jIfBanto59CcPIYUxa5wnJA7gatv
Xmz9iPCchWWcp7NOOu8bGf3chvtuvrsxVUQwdLPh5VC33rlt9POYy2nCSpIgrIyd
rNzmG4yIP+XGMs0s42zgdSPFMsCKdtqNU4nVao6R6woUwxso1yIvYCcFk1PPeqFi
+IfTKwIDAQABo4HnMIHkMB0GA1UdDgQWBBQUq3FFEsH6vsMvO6z9bWJHpsEDxjCB
tAYDVR0jBIGsMIGpgBQUq3FFEsH6vsMvO6z9bWJHpsEDxqGBjaSBijCBhzELMAkG
A1UEBhMCUEwxETAPBgNVBAgTCFpBQ0gtUE9NMR0wGwYDVQQHExRTdGFyZ2FyZCBT
emN6ZWNpbnNraTEQMA4GA1UEChMHU1RBUkxBTjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaGFz
ekBzdGFybGFuLnBsMRQwEgYDVQQDEwtpbnRlcm5hbC1jYYIBADAMBgNVHRMEBTAD
AQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBsC/jOTrYeVkziO+NrcKiRbpcnkRqNomrY
IFKVf9ak++LY0RQ9PXYyzzwbROLKDOLh3f84PP+39UI2Wjg7C8/311vvfL4DKHu8
lp+oX7/PfulYfzKy21WdSqXTp5urQIWTjP6nWcuWxr9wePL6W8C2c8TzTK59Jvh+
wX6m72gArAhcPX8NEZPtJZyVCR1l3iINdjtqQwqZiPa1X2ufIJK7gYsQHUzHgohU
HuXTRE1Y5b9KfgZTSoDzDpelhf9LZDOEFtGW6Bnf4PtR1LQlVJzQGDECGRHKjZOC
zv8WeQKuC/3btEIq5VdzYySY3gl1KH+01Pk36z9K1DVB9zdUqtBD
-----END CERTIFICATE-----

Proxmox – Virtual Console for Containers (Centos 6)

Po utworzeniu kontenera z Centosem 6 na platformie Proxmox mamy problem z otworzeniem konsoli. Pozostaje nam jedynie zalogowanie się poprzez SSH. Jak temu zaradzić? Wystarczy utworzyć plik “/etc/init/tty.conf” z zawartością poniżej:

# This service maintains a getty on tty1 from the point the system is
# started until it is shut down again.

start on stopped rc RUNLEVEL=[2345]

stop on runlevel [!2345]

respawn
exec /sbin/agetty -8 tty1 38400

JBoss7 i Ubuntu

Pomoce:

# wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as-7.1.1.Final.zip

Rozpakowujemy i wrzucamy do /opt

# unzip jboss-as-7.1.1.Final.zip
# mv jboss-as-7.1.1.Final /opt/jboss

 

Java 7 i Ubuntu

Odsyłam do artykułu  Install Oracle Java 7 in Ubuntu.

A tutaj skrót.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

 

Licencje.


echo oracle-java7-installer shared/accepted-oracle-license-v1-1 select true | sudo /usr/bin/debconf-set-selections

Zmienne środowiskowe:

sudo apt-get install oracle-java7-set-default

FusionInventory i GLPI

Znowu krótki wpis dla potomności. (Dotyczy Centosa)

Po pierwsze EPEL, jak go nie masz? Centos i EPEL

yum install fusioninventory-agent-task-network fusioninventory-agent-task-deploy fusioninventory-agent-task-inventory -y

Następnie należy skonfigurować plik /etc/fusioninventory/agent.cfg

...
# send tasks results to an OCS server
#server = http://server.domain.com/ocsinventory
# send tasks results to a FusionInventory for GLPI server
server = http://xxx.xxx.xxx.xxx/glpi/plugins/fusioninventory/
# write tasks results in a directory
#local = /tmp
...

Należy pamiętać, że w Debian/Ubuntu należy skonfigurować /etc/default/fusioninventory – daemon

I to co misie lubią najbardziej 🙂

firewall-cmd --add-port 62354/tcp
systemctl enable fusioninventory-agent
systemctl start fusioninventory-agent

Problem z Fiat Doblo 1.9 JTD

Dziś  przedstawię problem z Fiatem Doblo, którego jestem właścicielem. Najpierw opisze problemy jakie się objawiły, a później jak doszedłem co go boli.

Rok temu dałem żonie Fiata, aby mogła nim pojeździć po mieście, za którymś razem pojechała i już nie wróciła, byłem przeszczęśliwy, a był to listopad. Niestety po kilku godzinach pojawiła się w drzwiach, bo przyszła na piechotę 🙁 . Niestety zostałem zmuszony do sprowadzenia auta do domu.

Pojechałem zobaczyć co się stało z autem. Obajwy:

– auto odpala na parę sekund potem, potem zaczynają spadać obroty, silnik gaśnie wydobywając z siebie biały dym.

-auto nie odpala zaraz po zgaśnięciu, należy chwilę odczekać i ponownie można odpalić, ale na chwilę, patrz pkt. powyżej.

-wymieniłem filtr paliwa, nic nie pomogło.

-auto zaraz po uruchomieniu zostało wprowadzone na wysokie obroty, trzymając nogę odpowiednio na gazie pracowało, ale na obrotach biegu jałowego strasznie kopcąc na biało i szybko nabierając temperaturę silnika. (tak wróciłem do domu)

-na komputerze błąd czujnika ciśnienia doładowania.

Zholowałem auto na podwórko(ps. patrz powyżej). Następnego dnia, pełny entuzjazmu, rozpocząłem diagnostykę auto od jego uruchomienia i tu zonk. Auto uruchomiło się bez problemu i nie stwarzało problemów.

Minął nie cały rok, byłem na chorobowym zwanym L4. Żona pozwoliła sobie na przejażdżkę do przedszkola z młodym, a był to piątek, niestety auto znowu odmówiło posłuszeństwa, tym razem zholowałem auto moim mesiem S210. Nie chciało mi się zaglądać do auta przez weekend, a że miałem zrobić przegląd fiata, zajrzałem do niego dopiero w poniedziałek. Auto odpaliło bez problemu, zrobiłem przegląd i odstawiłem go do domu. We wtorek poprosiłem żonę, aby go przetestowała, do roboty pojechałem mieczysławem. Doblo nie zrobiło, żadnego problemu.

W środę pojechałem z młodym do przedszkola. Niestety ale, Doblo już nie odjechało. Znowu Fiacik został odholowany pod dom.

Po podłączniu komputera i wyczyszczeniu błędów (zastosowałem ELM328BT + FiatEcuScan)  próby uruchomienia nie dały, żadnych informacji na temat problemów – auto gasło zaraz po uruchomieniu. Po przeglądnięciu forów oraz googla postanowiłem zacząć od sprawdzenia baku. Przed tym sprawdziłem co się dzieje na filtrze paliwa. Po przekręceniu kluczyka paliwo jest pompowane do filtra (strumień :)) Filtr w porządku daje paliwo do pompy WC. Sprawdziłem czujniki zaraz po uruchomieniu. Czujnik ciśnienia paliwa w normie, ale czujnik doładowania zachowuje się tak jakby nie miał zasilania spadek ciśnienia do 200mbar. Stwierdziłem, że może być problem z zimnymi lutami.

Po weryfikacji komputera nadal te same objawy. Odpala na parę sekund i gaśnie. Myślałem, że może jest problem z przekaźnikami, ale mnie olśniło, bo następną częścią jaką miałem się zająć była przepustnica wyłączająca silnik ( ochrona dwumasy).

Trafiony zatopiony, elektrozawór był otwarty na stałe Pierburg 7.281 70.00 do wymiany, za jedyne 74 zł.

XMOS startKIT

Dziś otrzymałem gift od XMOS. W miarę możliwości postaram się opisać o tej zabawce, na razie mam pozytywne odczucia co do produktu. Zainstalowałem xTIMEcomposer studio i wgrałem prosty example i działa 🙂

  • http://www.xmos.com/startkit
  • https://www.xmos.com/products/xkits/starterkit